GIỚI THIỆU QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

Quy chuẩn này qui định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon monoxit (CO), nitơ oxit (NOX), ôzôn (O3), bụi lơ lửng, bụi PM10 (bụi £ 10mm) và chì (Pb) trong không khí xung quanh.

1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng

ô nhiễm không khí.

1.1.3. Quy chuẩn này không áp dụng để đánh giá chất lượng không khí trong phạm vi cơ sở sản xuất hoặc không khí trong nhà.

Giá trị giới hạn của các thông số cơ bản trong không khí xung quanhđược quy định tại Bảng 1.

Bảng 1: Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh

TT

Thông số

Trung bình                               1 giờ

Trung bình                               8 giờ

Trung bình                               24 giờ

Trung bình   năm

1

SO2

350

125

50

2

CO

30000

10000

5000

3

NOx

200

100

40

4

O3

180

120

80

5

Bụi lơ lửng

(TSP)

300

200

140

6

Bụi £ 10 mm

(PM10)

150

50

7

Pb

1,5

0,5

Ghi chú: Dấu (-) là không quy định

Đơn vị: Microgam trên mét khối (mg/m3)

Add a Comment