Công ty môi trường giới thiệu luận văn thạc sĩ : Tên đề tài – ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỠI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (2007), Việt Nam là một trong năm nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của BĐKH và NBD, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long bị ngập chìm nặng nhất. Nếu mực NBD 1m sẽ có khoảng 10% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp, tổn thất đối với GDP khoảng 10%. Nếu NBD 3m sẽ có khoảng 25% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất đối với GDP lên tới 25% Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ BĐKH, đặc biệt là NBD, do đường bờ biển dài (khoảng 3.200 km) nhưng địa hình lại khá hẹp và có đến 75% dân số sinh sống trên các khu vực này.Đặc biệt, Việt Nam cũng đã và đang th ực hiện các dự án nghiên cứu liên quan đến BĐKH và ứng phó BĐKH đối với các lĩnh vực kinh tế – xã hội và các địa phương. Những nghiên cứu này do các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, tổ chức thuộc Liên