Xử lý khí thải tại Thái Bình. Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên  xử lý khí thải, rác thải, khí thải, hoá chất xử lý nước thải… trong thời đại chúng ta ngày càng ô nhiễm nặng nề bởi các công ty công nghiệp. Cháy rừng, núi lửa, bụi sản xuất công nghiệp như sản xuất xi