Quy chuẩn này qui định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon monoxit (CO), nitơ oxit (NOX), ôzôn (O3), bụi lơ lửng, bụi PM10 (bụi £ 10mm) và chì (Pb) trong không khí xung quanh. 1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không