Công ty môi trường giới thiệu đề tài thạc sĩ : Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí cho xử lý khí thải tp. Hồ Chí Minh NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: 1. Tìm nguyên nhân và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí ở Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Thu thập các số liệu về điều kiện