Nguyên tác chung xác định nồng độ tương đối tổng cộng do nhiều nguồn điểm cao gây ra: Trong khí thải công nghiệp boa gồm khí thải từ các lò nung, lò đốt, lò luyện thép luôn luôn có mặt đồng thời nhiều yếu tố độc hại khác nhau: khí SO2, CO, CO2, NOx, H2S…