Tên đề tài:  Ô nhiễm không khíở HCM – nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khíở Thành phố Hò Chí Minh. 2. Thu nhập các số liệu về điều kiện tự nhiên và xã