Công ty môi trường Ngọc lân xin giới thiệu luận văn thạc sĩ : Ứng dụng sản phẩm phái sinh để quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản An Giang LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài: Hằng năm, xuất khẩu thủy sản chiếm tỷ trọng