Vi sinh vật xuất hiện trên trái đất từ khi nhiệt độ trái đất đủ ấm để có thể tạo điều kiện tồn tại cho sự sống. Vi sinh vật có một chu trình sống đơn giản: xuất hiện, sinh trưởng, sinh sản và chết đi. Thức ăn của vi sinh vật chủ yếu là