Để con cháu đời sau chúng ta không phải gánh những thảm họa từ thiên nhiên, chúng ta phải có những hành động xử lý ô nhiễm không khí để bảo vệ môi trường. Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên xử lý khí thải từ chế biến gỗ, sản xuất hóa chất, sản xuất