Nước thải dệt nhuộm có tính chất và nồng độ thay đổi liên tục theo giờ và có nhiệt độ, PH, độ màu và hàm lượng các chất ô nhiễm cao nên rất khó xử lý. Để chọn phương án xử lý nước thải dệt nhuộm cần xác định các yếu tố: hiệu quả xử